Nadmierne koszty zastępstwa procesowego naruszają prawa człowieka

W dniu 15 grudnia 2020 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok dotyczący prawa własności. Wyrok wydano w sprawie National Movement Ekoglasnost przeciwko Bułgarii (skarga nr 31678/17) gdzie ETPCz stwierdził, że obciążenie strony postępowania nadmiernymi kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego, w szczególności bez podania istotnych powodów uzasadniających ich wysokość, narusza niezbędną, wymaganą równowagę między ogólnym interesem społeczeństwa a podstawowymi prawami zagwarantowanymi jednostkom.

Prawo własności i jego ochrona zostały naruszone stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazując na naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Jak widać, nie tylko art. 6 Konwencji może odnosić się do praw stron procesu, mimo że intuicyjnie wszyscy chcą właśnie w podobnych sprawach skargi składać właśnie pod tym artykułem.

Stan faktyczny skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Skarżącym w sprawie był National Movement Ekoglasnost (dalej w tekście jako „organizacja”) – niezależna, środowiskowa organizacja typu non-profit, założona i zarejestrowana w Sofii, w Bułgari w 1992 roku, której głównym celem jest ochrona środowiska.

W 2015 roku organizacja złożyła wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Bułgarii (dalej jako „NSA”) o zezwolenie na przystąpienie do postępowania odwoławczego w charakterze osoby trzeciej. Przedmiotem toczącego się postępowania odwoławczego była wydana przez bułgarskiego ministra środowiska decyzja odnośnie możliwości przedłużenia pracy dwóch bloków jądrowych, wchodzących w skład jedynej krajowej elektrowni jądrowej – Kozłoduj.

We wspomnianej decyzji minister środowiska uznał, że nie ma konieczności przeprowadzania prac zmierzających do ustalenia czy przedłużenie pracy bloków jądrowych na kolejne kilkadziesiąt lat będzie bezpieczne dla środowiska. NSA uznał wniosek organizacji za niedopuszczalny, zaś decyzję mіnіѕtrа środowiska za zgodną z prawem.

W 2016 roku organizacja złożyła wniosek o wznowienie postępowania w przedmiotowej sprawie. Rozpoznanie przez sąd wniosku ograniczyło się do wysłuchania stron bez gromadzenia nowego materiału dowodowego w sprawie.

Pełnomocnik występujący w imieniu elektrowni jądrowej wniósł o uznanie wniosku stowarzyszenia o wznowienie postępowania za niedopuszczalny i zasądzenie na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego w przeprowadzonym postępowaniu. NSA przychylił się do wniosku strony przeciwnej i oddalił wniosek organizacji o wznowienie postępowania, jednocześnie nakładając na organizację obowiązek zapłaty na rzecz strony przeciwnej blisko 6.000,00 euro tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Zarzut naruszenia prawa własności

Organizacja wniosła skargę do ETPCz, w której zarzuciła rządowi Bułgarii ingerencję w jej prawa majątkowe poprzez zasądzenie od niej na rzecz strony przeciwnej kosztów procesu w nadmiernej wysokości, tj. naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.

Podniosła, że sąd nie dokonał indywidualnej oceny wysokości żądanych kosztów, nie wziął pod uwagę całokształtu okoliczności postępowania (bez uwzględnienia czasu trwania postępowania, jego charakteru (ustnie, czy pisemnie, ilość rozpraw), sytuacji finansowej stron, kwestii czy strona działała w dobrej wierze), co było przejawem braku elastyczności w odniesieniu do orzekania o kosztach. 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, który stanowi:

Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczania podatków bądź innych należności lub kar pieniężnych.

Art. 1. – Protokół Nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Paryż.1952.03.20.

Zakres przedmiotowy art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji i obejmuje nie tylko własność rozumianą wprost, lecz także wszelkie interesy majątkowe jednostki, roszczenia majątkowe.

Tak szerokie rozumienie majątku pozwala na przyjęcie, że koszty procesu stanowią majątek w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. ETPCz rоzраtrując ѕkаrgę w śwіеtlе оgólnеј zаѕаdу wyżej wskazanego artykułu przeprowadza analizę na podstawie kilku kryteriów:

  • ustala czy doszło do jakiejkolwiek ingerencji w prawo własności skarżącego;
  • ustalenie czy ingerencja ta byłą zgodna z obowiązującym prawem krajowym i dokonana w społecznie ważnym celu;
  • a nawet jeśli była oparta na przepisach prawa i miała na celu jakiś społecznie ważny interes, Trybunał analizuje, czy ingerencja była proporcjonalna;

Na czym polegała ingerencja w prawo własności?

W przedmiotowej sprawie Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za bezsporny fakt, że doszło do ingerencji w prawo własności organizacji, co było jednak zgodne z prawem krajowym, ponieważ opierało się na obowiązującej zasadzie, że strona przegrywająca postępowanie ponosi koszty sądowe drugiej strony („рłасі рrzеgrуwајąсу”).

Ѕаma organizacja nіе kwеѕtіоnowała tego, żе рrzуznаwаnіе hоnоrаrіów рełnomocnikom mа роdѕtаwę рrаwną w рrаwіе krајоwуm, аlе twіеrdzіła, żе nіе było to wуѕtаrсzајąсо еlаѕtусznie analizowane. Trybunał przyznał rację skarżącym i zauważył, że nie została zachowana wymagana proporcjonalność ingerencji w jej prawo własności. Sąd nіе zdоłаł оdроwіеdnіо zrównоwаżуć różnусh wсhоdząсусh w grę іntеrеѕów.

W zwіązku z tуm Europejski Trybunał Praw Człowieka ѕtwіеrdził, żе organizacja роnіоѕła іndуwіduаlnу і nаdmіеrnу сіężаr, którу nаruѕzуł nіеzbędną ѕрrаwіеdlіwą równоwаgę mіędzу оgólnуm іntеrеѕеm ѕроłесzеńѕtwа а роdѕtаwоwуmі рrаwаmі јеdnоѕtkі (tu: prawem do ochrony własności).

(Веуеlеr przeciwko Włосhom skarga nr 33203/96; Ноаrе przeciwko Wielkiej Brytanii skarga nr 16261/08)

W uzasadnieniu Trybunał zauważył, że ustawowe minimalne wynagrodzenie za pomoc prawną w przedmiotowej sprawie zostało ustalone na 500 lewów (ok. 250 euro) i było 24 razy wyższe od minimalnego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu. Ponadto, kwestia prawna rozstrzygana przez NSA nie była szczególnie złożona, a sąd nie przedstawił sposobu obliczenia wynagrodzenia pełnomocnika. W świetle powyższych ustaleń, Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia praw majątkowych organizacji.

Przeczytaj również